Monday, January 20, 2014

Inginier

Marketingová stratégia predaja žehli?iek spolo?nosti Groupe staphylococcal enterotoxin B Slovensko, s.r.o. na slovenskom trhu DIPLOMOVÁ PRÁCA Zuzana Šmigrovská UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MANAGEMENTU KATEDRA MARKETINGU Manažment 3.3.15 Vedúci/školite? závere?nej práce Doc. Mgr. shaft Štarcho?, PhD. Mgr. Lucia Vil?eková capital of Slovakia 2009 ?ESTNÉ VYHLÁSENIE Vyhlasujem, že som diplomovú prácu vypracovala samostatne a uviedla som všetku použitú literatúru. vlastnoru?ný podpis študenta PO?AKOVANIE ?akujem všetkým, ktorí mi poskytli odbornú pomoc, za ich ochotu, cenné rady a usmernenie pri písaní závere?nej práce. ABSTRAKT PRIEZVISKO, Meno: Marketingová stratégia predaja žehli?iek spolo?nosti Groupe staphylococcal enterotoxin B Slovensko, s.r.o. na slovenskom trhu. [Diplomová práca] Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu; Katedra: Strategický manažment. Vedúci: Doc. Mgr. Peter Štarcho?, PhD. a Mgr. Lucia Vil?eková, Bratislava: UK, 2009, 75 s. Cie?om diplomovej práce je navrhnú? postup pri zvä?šovaní podielu predaja produktov pre spolo?nos? Groupe staphylococcal enterotoxin B Slovensko, s.r.o. na slovenskom trhu. ?iastkovými cie?mi sú prieskum trhu, analýza konkurencie, jampack analýza spolo?nosti a návrh marketingovej stratégii.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Zámerom je získa? potrebné certifyácie o ve?kosti trhu, konkuren?ných výrobkoch a konkurentoch, požiadavkách zákazníkov na výrobok a zisti? možnosti uplatnenia nového výrobku na trhu. Spolo?nos? Groupe SE B Slovensko, s.r.o. patrí v sú?asnosti k l! ídrom na slovenskom trhu v predaji žehli?iek. Napriek tomu, že trh s malými drobnými spotrebi?mi je ve?mi variabilný, spolo?nos? si udržiava stabilnú pozíciu v danom segmente tým, že je stále aktívna, sleduje konkurenciu, vyvíja nové metódy a postupy a odlišuje sa v?aka inováciám svojich výrobkov, prispôsobuje výrobnú stratégiu a zefektív?uje svoje ?innosti v podniku. Diplomová práca je rozdelená do troch hlavných kapitol. Prvá kapitola sa opiera o zhrnutie dostupných...If you regard to get a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment